นางสาวชนิภรณ์ บัวจันทร์

Chaniporn Buajan

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์