นางสาวเอลินดา ศิริลักษณ์วัชร

Alinda Sirilakvajra

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดีอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์