คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์

       ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีแผนกวิชาสังกัด อาจารย์ผู้สอน ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น อาทิ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช, ดร.วิบูลย์ ธรรมวิทย์, สอนวิชาสังคมวิทยา พระชัยปัญญาสอนวิชากฎหมาย อาจารย์สุภร ผลชีวิน สอนวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

จนกระทั่ง พ.ศ. 2499

       จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์ และในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

ในปี พ.ศ. 2510

        การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสังคมศาสตร์ทั่ว ไป) ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีนิสิตคนแรกโอนมาจากคณะเกษตร และในปีการศึกษา 2510-11 ได้รับนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกโดยการสอบ จำนวน 12 คน มีคณาจารย์จำนวน 11 คน การจัดการเรียนการสอน เน้นหนักไปในการให้การศึกษาทางสังคมศาสตร์แก่นิสิตคณะต่างๆ ภาควิชาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ด้วย

ในปี พ.ศ. 2512

        จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์ และในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

ในวันที่ 7 มีนาคม 2517

        การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสังคมศาสตร์ทั่ว ไป) ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีนิสิตคนแรกโอนมาจากคณะเกษตร และในปีการศึกษา 2510-11 ได้รับนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกโดยการสอบ จำนวน 12 คน มีคณาจารย์จำนวน 11 คน การจัดการเรียนการสอน เน้นหนักไปในการให้การศึกษาทางสังคมศาสตร์แก่นิสิตคณะต่างๆ ภาควิชาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ด้วย

หลังจากได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์

        มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ดร.สุธรรม อารีกุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการมาเป็นผู้รักษา ราชการในตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โดยขณะนั้นคณะสังคมศาสตร์มีทั้งหมด 5 ภาควิชาได้แก่

1.ภาควิชาจิตวิทยา
2.ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
3.ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5.ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ในปี พ.ศ.2520

        ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชา นิติศาสตร์ ขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชา พื้นฐานและวิชาเลือกให้แก่นิสิตทั่วไป โดยเฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ในปี พ.ศ.2523

        มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์ โดยรวมภาควิชาสายมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาต่างๆ ซึ่งเดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และ อักษรศาสตร์ และภาควิชาปรัชญาและศาสนาจากคณะสังคมศาสตร์ เข้ารวมไว้กับคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมา คณะสังคมศาสตร์ก็ได้ รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้แยกภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ออกเป็นเอกเทศ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยอิสระจากกัน โดยในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารดังนี้

1.ภาควิชาจิตวิทยา
2.ภาควิชานิติศาสตร์
3.ภาควิชาประวัติศาสตร์
4.ภาควิชาภูมิศาสตร์
5.ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6.ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7.สำนักงานเลขานุการคณะ

ทำเนียบคณบดีคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งมาถึง ณ ปัจจุบัน มีคณาจารย์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี ทำหน้าที่บริหารราชการภายในคณะ บริหารราชการภายในคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้

ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล

วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2517 – 7 เมษายน 2518
วาระที่ 2 (รักษาการ) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522- 23 ธันวาคม 2522

ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี

วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2518 – 3ตุลาคม 2521
วาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2526 – 3 ตุลาคม 2530

รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ

วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2550 – 3 ตุลาคม 2554
วาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2554 – 3 ตุลาคม 2558

ผศ. ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา

ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 

รศ.อัณณพ ชูบำรุง

วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2530 – 3 ตุลาคม 2534
วาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2534 – 3 ตุลาคม 2538

รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2538 – 3 ตุลาคม 2542
วาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2542 – 3 ตุลาคม 2546

รศ.พวงเพชร สุรัตนกวีกุล

ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2546 – 3 ตุลาคม 2550
 

อ.ดร.ระดม เศรษฐีธร

ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2522 – 30 กันยายน 2526