คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

คณบดี

รองอธิการบดี

รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายประสานงาน องค์การและพัฒนากายภาพ

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม

ผศ.ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

อาจารย์ ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

โครงสร้างการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์