กิจกรรม

การเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นนอกจากการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรล้วนมีความสำคัญที่ช่วยให้นิสิตจิตวิทยาได้พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี ภาควิชาจิตวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติ ตลอดจนการได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม ตัวอย่างของกิจกรรมที่ภาควิชาจิตวิทยา เช่น โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา (Group Dynamics) โครงการคุณธรรมนำชีวิต โครงการ Get  A Grip to Success เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละสาขาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานิสิตเฉพาะด้าน ดังมีตัวอย่างของโครงการดังต่อไปนี้

สาขาจิตวิทยาคลินิก

 • โครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยาคลินิกเพื่อสังคม
 • โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกจากพี่สู่น้อง
 • โครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก

สาขาจิตวิทยาชุมชน

 • โครงการบูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยาสู่การบริการสังคม
 • โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาแนะแนวในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

 • โครงการเตรียมความพร้อม นิสิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ       
 • โครงการตรวจวัดพัฒนาการ
 • โครงการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับวัยรุ่นถึงปัจฉิมวัย   

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 • โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “พัฒนา TOEIC เพื่อการทำงาน”
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความเครียด” และ “การสร้างความยึดมั่นผูกพันของนิสิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ”

นอกจากนี้นิสิตยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดโดยชุมนุมและองค์การต่างๆ ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย