Group Dynamics

ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา (Group Dynamics) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รวมทั้งเป็นโอกาสดีที่นิสิตเรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

Leave a Reply