พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
panomporn.p@ku.ac.th pphoomchan@gmail.com
02-561-3480 ต่อ 315

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
– วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533

More Detail

อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

อาจารย์
fsocant@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 723

– วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
– วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

More Detail

ผศ. ดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

อาจารย์
Suchada.sako@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 254

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

More Detail