โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาจิตวิทยา

ในการบริหารงานของภาควิชาจิตวิทยานั้น เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากรของภาควิชาล้วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจจะผ่านการประชุมในระดับภาควิชาที่จัดขึ้นในทุกๆ เดือน โดยการบริหารงานนั้นอยู่ภายใต้การนำของหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาทั้ง 4 สาขา โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

หัวหน้าภาควิชา

ผศ. ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ. พ.ต. หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

ผศ. ดร. อรพิน สถิรมน

อ. ดร. รัก ชุณหกาญจน์

หัวหน้าสาขา

ผศ. ดร. อรพิน สถิรมน หัวหน้าสาขาจิตวิทยาคลินิก

ผศ. ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา หัวหน้าสาขาจิตวิทยาชุมชน

อ. ดร. รัก ชุณหกาญจน์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

ผศ. ดร. ทิพทินนา สมุทรานนท์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ