ผศ.ดร.น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
fsocnmp@ku.ac.th
โทร 02-561-3480 ต่อ 730,442

– ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
– M.A. (Human Resource Development) The Ohio State University, U.S.A., 2539

More Detail

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

รองศาสตราจารย์
fsoctpw@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 718

– กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
– กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541

More Detail

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
fsoccks@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 254

– ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
– วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

More Detail

อ. ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
narut.po@ku.th
02-561-3480 ต่อ 357

– ศศ.ด. จิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
– ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553

More Detail