fsoccks@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 254

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

Chalermkwan Singhwee, Lecturer

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
  • วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
  • ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

งานแต่งเรียบเรียงและผลงานวิจัย

  • การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต: หน่วยที่15 สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2558
  • การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ, 2559
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

รายวิชา

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

การรู้สึกและการรับรู้ (01459225)

จิตวิทยาเด็กพิเศษ (01459234)

กลุ่มสัมพันธ์ (01459334)

สัมมนา (01459497)

จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม (01459338)

จิตวิทยาช่วงวิกฤติของวัย (01459339)

จิตวิทยามนุษยนิยม (01459425)

สัมมนา (01459497)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)