narut.po@ku.th
02-561-3480 ต่อ 357
อาคารคณะสังคมศาสตร์ 3 ชั้น 5 ห้อง 506

อ. ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

Narut Pornprasit, Assistant Professor

ประวัติการศึกษา

  • ศศ.ด. จิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
  • ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
  • วท.บ. จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

งานแต่งเรียบเรียงและผลงานวิจัย

นรุตม์ พรประสิทธิ์. (2564). หน่วยที่ 9 เจตคติกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา. เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วารสารนานาชาติ
Pornprasit, N., & Boonyasiriwat, W. (2020). The effects of perspective-taking on prejudice reduction among Thais: The moderating role of relational self-esteem. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41, 142-146.

วารสารระดับชาติ TCI1
นรุตม์ พรประสิทธิ์. (2564). ผลของการติดต่อระหว่างวัยแบบโดยตรงและแบบขยายต่อเจตคติต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัว. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 13(2), 106- 127.
นรุตม์ พรประสิทธิ์. (2562). การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์. วารสารสมาคมนักวิจัย, 24, 200 – 211.
เอื้ออนุช ถนอมวงษ์, ทิพย์วัลย์ สุรินยา, งามลมัย ผิวเหลือง, นรุตม์ พรประสิทธิ์, และ วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์. (2561). การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสมาคมนักวิจัย, 23, 115 – 126.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Boonyasiriwat, W., Pornprasit, N., Chaiwiroj, C., & Sanruan, S. (2013, August). Predicting intention to offer healthy foods to Buddhist monks in Thailand using the theory of planned behavior, self-efficacy, and prosocial motivations. Paper presented at the 10th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology, Yogyakarta, Indonesia.

การประชุมวิชาการระดับชาติ
อติกาญจน์ หงศ์ลดารมภ์, งามลมัย ผิวเหลือง, และนรุตม์ พรประสิทธิ์. (2565,กรกฎาคม). ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความผูกพันต่อชุมชน และความผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, ประเทศไทย.

วราพรรณ สมกํ้าพี้, ธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี, ปิยวรรณ ใจดี, พุธิตา ทองอินทร์, มีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ, สุทธิตา ปางทิพย์อำไพ, อุสุภางค์ โคตรชาลี, งามลมัย ผิวเหลือง, นรุตม์ พรประสิทธิ์, และสำเนียง เพชรจอม. (2562, มิถุนายน). การมีส่วนร่วมในชุมชน การสนับสนุนทางสังคม และความผูกพันต่อชุมชนของหัวหน้าครัวเรือนชุมชนหนึ่งใน จังหวัดนครนายก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย.

นรุตม์ พรประสิทธิ์, สุภาพร สารเรือน, รัตนาภรณ์ ปัตลา, และวัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์. (2559, มีนาคม) อิทธิพลของเจตคติต่อเพศชายแบบแยกขั้วที่มีต่อการกระทำเพื่อกลุ่มของผู้หญิง: บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการรับรู้เกี่ยวกับบทบาททางเพศ, รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย.

รายวิชา

ระดับปริญญาตรี
– จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์
– จิตวิทยาการป้องกันเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ
– จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจ
– จิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
– ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา
– สัมมนา
– ปัญหาพิเศษ
– การฝึกงาน

ระดับปริญญาโท
– จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจและการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในชุมชน
– จิตวิทยาการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
– การรู้คิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม