panomporn.p@ku.ac.th pphoomchan@gmail.com
02-561-3480 ต่อ 315
สค.1-308

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์

Asst. Prof. Major Panomporn Phoomchan, Ph.D.

รางวัลและเกียรติยศ

  1. รางวัลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการเป็นกรรมการบริการวิชาการภายนอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555, 2556, 2557, 2558, 2561 และ 2563
  2. รางวัลนักวิชาการและนักวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากคณะสังคมศาสตร์เสนอชื่อให้เป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ สายสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ประจำปี 2559, 2562 และ 2564
  3. รางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง “Elderly Psychiatric Patients : Happiness of Psychiatric Multidisciplinary Team and Caregivers” ในวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

ผลงานวิจัย

  • Panomporn Phoomchan. 2020. Elderly Psychiatric Patients: Happiness of Psychiatric Multidisciplinary Team and Caregivers. International Journal of Innovation , Creativity and Change. 14(7): 395 – 410.
  • พนมพร พุ่มจันทร์. 2564. ความสุข: มุมมองการทำงานพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. 35(1): 1-14.
  • พนมพร พุ่มจันทร์. 2558. ความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 60(3): 235-248.
  • พนมพร พุ่มจันทร์ และคณะ. 2562. ความสุขและชีวิตการทำงานของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ. น.313-323.ในรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 24 มิถุนายน 2562.

รายวิชา

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

จิตวิทยาบุคลิกภาพ (01459227)

จิตวิทยาอปกติเบื้องต้น (01459242)

จิตวิทยาเด็กไม่พูด (01459244)

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก II (01459342)

การให้การปรึกษาและจิตบำบัด (01459343)

สัมมนา (01459497)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)