Pongkamon.s@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 733
สค.3 - 508

อาจารย์ ดร.ปองกมล สุรัตน์

Pongkamon Surat. Lecturer

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
 • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) (2561)

บทความวิจัย หนังสือ/ตำรา

 • หนังสือถอดบทเรียน (e-book) โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้ายภายใต้ชุดโครงการสร้างเสริมสุข ภาวะในช่วงท้ายของชีวิตของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย จํานวน 8 เล่ม (พ.ศ. 2557-2559)
 • เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, ปองกมล สุรัตน์. (2558). Advance Care Plan แผนที่ชีวิต การวางแผนระยะท้ายของ ชีวิตล่วงหน้า. กรุงเทพฯ: สํานักกองทนุ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • เอกภพ สิทธิวรรณธนะ, ปองกมล สุรัตน์ ฐนิดา อภิชนะกุลชัย, และ อัจฉรา ตะนะสุข. (บรรณาธิการ). (2562). ชุมชนกรุณา: นิมิตใหม่ของสงั คมไทย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์สามลดา
 • ปองกมล สุรัตน์. (2561). สาเหตุและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์: กรณีศึกษาเยาวชนไทยผู้ถูกรังแก. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. 4(1): 260 - 273.
 • ปองกมล สุรัตน์. (2561). กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในเยาวชนไทย: การศึกษาแบบ พหุกรณี. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. 4(2): 61-79.
 • กุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน, พลอยวไล ทองรักษ์, ปองกมล สุรัตน์, รัก ชุณหกาญจน์, ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, วิริยาภรณ์ อุดมระติ, "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านลับแลง อําเภอสอง จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, 24 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • ธนัสนันท์ วิชัยดิษฐ์, ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, รัก ชุณหกาญจน์, พลอยวไล ทองรักษ์ และ ปองกมล สุรัตน์, "หนังตะลุง: อิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, 24 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • ณรภร พันธุ์กาหลง, ฐิติกานต์ อนันตศาสน์, กิรณา เพ็ชรรุ่ง, จิตราภา ลีธนศักดิ์สกุล, ซาร่า มานวงศ์, วสุ ธาราทรัพย์, ปองกมล สุรัตน์, รัก ชุณหกาญจน์ และ ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวด้านการวางแผนประกอบอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง กับการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคตในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565, 1 กรกฎาคม 2565, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • รัตติกรณ์ จงวิศาล, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ปองกมล สุรัตน์ และ วิชัย โภคทวี. (2565). โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางปัญญา ความผาสุกทางจิต และภาวะหมดไฟในการทำงานในคนวัยทำงาน. โครงการวิถีพัฒนาจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)
จิตวิทยาทั่วไป (01459111)
จิตวิทยาพัฒนาการ (01459261)
จิตวิทยาเชิงบวกทุกช่วงวัย (01459267)
แนวความคิดทางจิตวิทยา (01459324)
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา (01459491)
สัมมนา (01459497)
ปัญหาพิเศษ (01459498)
การฝึกงาน (01459499)