ruck_chun@hotmail.com
โทร 02-561-3480 ต่อ 735
ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 320

ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์

Ruck Chunhakarn, Assistant Professor Head of Developmental Psychology Division

ประวัติการศึกษา

  • ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2536
  • กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
  • กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556

ผลงานวิจัยและงานแต่งเรียบเรียง

  • โครงการวิจัยและประเมินผล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554), 2557
  • สุขภาพเพื่อชีวิต บทที่ 3 พัฒนาการแห่งชีวิต, 2557
  • จิตวิทยาผู้ชาย, 2557
  • วิธีการศึกษาเด็ก, 2555
  • จิตวิทยาเด็กเกเร, 2556
  • จิตวิทยาเด็ก, 2557

วิชาที่สอน

จิตวิทยาเด็ก (01459262)
จิตวิทยาพัฒนาการทางภาษา (01459265)
วิธีการศึกษาเด็ก (01459361)
จิตวิทยาเด็กเกเร (01459461)
สัมมนา (01459497)
ปัญหาพิเศษ (01459498)
การฝึกงาน (01459499)