fsoctnj@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 320
สค.1-306

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

Tassana Taichumchuen, Assistant Professor

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
  • วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

ผลงานวิจัยและงานแต่งเรียบเรียง

  • มนุษย์กับสังคม: บทที่ 1 พฤติกรรมมนุษย์, 2559
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2558
  • การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

Skills

จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์ (01459102)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

จิตวิทยาการทดลอง (01459226)

จิตวิทยาบุคลากรเบื้องต้น (01459272)

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน (01459375)

สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา (01459391)

จิตวิทยาสังคมในการทำงาน (01459473)

จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน (01459479)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)