ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์

Thawan Nieamsup, Assistant Professor

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527
 • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
 • ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
 • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549

ผลงานวิจัยและงานแต่งเรียบเรียง

 • การรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงานความไว้วางใจภายในองค์การ และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแห่งหนึ่ง, 2555
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง, 2555
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือน บริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี,2556
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ระดับปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษาในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง, 2557
 • อิทธิพลของคุณลักษณะงานการสนับสนุนทางสังคมและการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี, 2557

วิชาที่ทำการสอน

ระดับปริญญาตรี

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

จิตวิทยาการจูงใจ (01459373),

กระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (01459472)

สุขภาพจิตในการทำงาน (01459477)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)

ระดับปริญญาโท

จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน (01475512)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (01475521)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเชิงกลยุทธ์ (01475525)

การวิเคราะห์งาน (01475527)

การฝึกอบรมและการพัฒนาในองค์การ (01475528)

จิตวิทยาการปรึกษาทางธุรกิจ (01475529)

จิตวิทยานวัตกรรมในองค์การ (01475551)