fsoctpw@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 718
อาคาร 2 ห้อง สค.2-310

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

Theerapat Wongkumsin, Associate Professor

ประวัติการศึกษา

  • ศษ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532
  • กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
  • กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548

ผลงานวิจัย

1. การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต: หน่วยที่ 8 เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
2. จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ, 2563
3. อัตมโนทัศน์กับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา :หน่วยที่ 4 เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565
4. แนวคิดและแนวปฏิบัติของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง : หน่วยที่ 11 ใน เอกสารการสอนชุดวิชา แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565

– การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, 2561
– ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจ และความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร, 2561
– การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, 2562
– ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ, 2562
– ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคม และวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, 2562
– ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจ และการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางที่จมูกของญาติผู้ดูแล, 2562
– ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562
– ผลของโปรแกรมบูรณาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดในสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์, 2562
– ความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง ของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี, 2562
– การสนับสนุนทางสังคม ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, 2562
– ภาวะผู้นำ การดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ และจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬารลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
– การศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และการสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ดุแลผู้ป่วยซึมเศร้า, 2562
– การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง, 2563
– การรับรู้ความสามารถในตนเอง การเสริมสร้างพลังอำนาจ และความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563
– ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความพึงพอใจในชีวิต และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผุ้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ศูนย์บริการสาธารณสุข64 คลองสามวา, 2563
– The Relationship between Resilience Quotient, Social Support and Spiritual Well-Being of Caregivers of Patients with Hemiplegia, 2020
– สัมพันธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การเผชิญความเครียด และความผาสุกทางใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563
– การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, 2564
– การกำกับตนเอง ความสุขในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2564
– การศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัยสืบสานคุณค่ามรดกไทยให้ยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลบาง รักน้อย จังหวัดนนทบุรี, 2564
– ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคการเสริมสร้างพลังอำนาจและความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, 2564
– การรู้ดิจิทัล การพัฒนาตนเอง และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ, 2565
– ความรอบรู้ด้านสุขภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดพะเยา, 2566
– ความฉลาดทางจิตวิญญาณ พฤฒพลัง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู, 2566
– ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์และความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่, 2567
– สัมพันธภาพในครอบครัว มิตรภาพ และทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบูรณะรำลึก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง, 2567
– ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว การรับรู้คุณลักษณะงาน และความสุขในการทำงานของข้าราชการกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี, 2567
– พรหมวิหาร 4 สัมพันธภาพในครอบครัวและความผาสุกทางจิตใจของประชาชน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, 2567
– หลักฆราวาสธรรม 4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของประชาชนในชุมชนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, 2567
– อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความมุ่งมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงดนตรี ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล, 2567

รายวิชา

จิตวิทยาปัญหาครอบครัว (01459236)

จิตวิทยาการแนะแนว (01459331)

จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม (01459332)

จิตวิทยาการให้การปรึกษา (01459333)

จิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (01459435)

จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชน(01474523)

จิตวิทยาครอบครัว (01474583)

สัมมนา (01459497)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)