fsocant@ku.ac.th
02-561-3480 ต่อ 723
ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 308

อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

Uea-anut Tanomwong, Lecturer

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

ผลงานวิจัยและงานแต่งเรียบเรียง

  • โครงการวิจัยและประเมินผล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) , 2557

รายวิชา

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (01459101)

จิตวิทยาทั่วไป (01459111)

สรีรจิตวิทยา (01459222)

จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น (01459241)

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับจิตวิทยาคลินิก (01459243)

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I (01459441)

ประสาทจิตวิทยา (01459444)

สัมมนา (01459497)

ปัญหาพิเศษ (01459498)

การฝึกงาน (01459499)