การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปี การศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปี การศึกษา 2559 ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สุวิไล เรียงวัฒนสุข รศ.ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร รศ.ดร. วิภาวรรณ อยู่ เย็น และนายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ มาเป็ นผู้ให้ คําแนะนําเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนของภาควิชาให้ดียิ่งขึ้น ทางภาควิชาจิตวิทยา จึงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply