June 2017

Month

วิธีสอนลูกให้มีนํ้าใจและรู้ทันภัยสังคม อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการสอนลูกให้มีน้ำใจและรู้ทันภัยสังคม กับ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยอาจารย์ได้พูดถึงความสําคัญของครอบครัวที่ทํา เป็ นตัวอย่างและทําให้เกิดการจดจํา การอบรมกล่อมเกลาลูก ไม่ใช่แค่บ่มเพาะให้เป็ นคนดี ในสังคมเท่านั้นพ่อแม่ ยังต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรู้ทันภัยในสังคม โดยต้องสอนให้ลูก รู้จักการให้ให้ถูกที่ ถูกทางและถูกคน เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะสิ่งดีและไม่ดี เครดิต: สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Read More