admin

By

ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้คณาจารย์และนิสิตปัจจุบันภาควิชาจิตวิทยาได้ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่
Read More
คณาจารย์และนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 8 “เชื่อมผู้คนบนโลกที่เปลี่ยนผ่าน ด้วยศาสตร์แห่งจิตวิทยา” ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกราฟ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา ได้รับมอบธงภาคี TNCP ต่อจาก อาจารย์ ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าภาพในการจัดงานปีนี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพของการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 9
Read More
ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา (Group Dynamics) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รวมทั้งเป็นโอกาสดีที่นิสิตเรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
Read More
ภาควิชาจิตวิทยา และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ จัดโครงการ Get A Grip  to Success 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและก้าวเข้าสู่การทำงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
Read More
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Read More
ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตจิตวิทยา ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทาง Youtube channel: HUSO V_channel ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจ้า
Read More
เลือกมือถือคํานึงความปลอดภัย ตัวช่วยดูแลเด็ก-ผู้สูงวัยอยู่ไกล อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ความเห็นเกี่ยวกับเลือกมือถือคํานึงความปลอดภัยตัวช่วยดูแลเด็ก-ผู้สูงวัยอยู่ไกล ในไทยโพสต์ฉบับวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  
Read More
เสร็จสิ้นไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะ สําหรับกิจกรรม Group Dynamics ประจําปี การศึกษา 2560 ซึ่งปี นี้จัดขึ้นที่ไมด้า รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี เป็ นอีกปี ที่กิจกรรมได้ช่วยทําให้นิสิตได้รู้จักตนเอง และเพื่อนๆ ร่วมภาควิชามากขึ้น 3 วัน 2 คืนที่ผ่านมาจึงเต็มไป ด้วยสาระและความสนุกสนาน เชื่อว่ากลับมาแล้วต้องคิดถึง บรรยากาศดีๆ เหล่านั้นแน่นอน #GroupDynamics2017 #Psy42
Read More
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปี การศึกษา 2559 ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
Read More
อย่าปล่อยให้ “สมาร์ทโฟน” กลายเป็ นภัยต่อลูกหลานของคุณ อ.ดร. รัก ชุณหกาญจน์ได้ความเห็นเกี่ยวกับภัยจากการ ใช้สมาร์ทโฟน ในผู้จัดการรายวัน 360 ฉบับวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
Read More
1 2